Απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η προσφυγή Έλληνα που ζητούσε τη διαγραφή του δημόσιου χρέους

-192


 

Απορρίφθηκε την Τρίτη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η προσφυγή Έλληνα πολίτη, ο οποίος ήταν  και ο διοργανωτής της πρότασης της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών για να καταστεί δυνατή η διαγραφή του δημοσίου χρέους των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Από τον Ιούλιο του 2012, ο Αλέξιος Αναγνωστάκης υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών με τίτλο «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την Ευρώπη της αλληλεγγύης». Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να καθιερωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η «αρχή της κατάστασης ανάγκης, κατά την οποία, οσάκις η εξυπηρέτηση απεχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Σεπτέμβριο του 2012, απέρριψε την αίτηση καταχώρισης της πρότασης του Αλ. Αναγνωστάκη, με το σκεπτικό ότι «προδήλως δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της». Έτσι ακολούθησε προσφυγή από τον κ. Αναγνωστάκη στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ με αίτημα την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Τρία χρόνια αργότερα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή, καθώς έκρινε ότι η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να προτείνει στον νομοθέτη της Ένωσης την καθιέρωση αρχής κατά την οποία το δημόσιο χρέος των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης θα έπρεπε να μπορεί να διαγραφεί.

Έτσι ο κ. Αναγνωστάκης προχώρησε στην άσκηση αίτησης αναίρεσης, ζητώντας να αναιρεθεί η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου.

Με τη σημερινή απόφασή του ωστόσο, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης και επικυρώνει, επομένως, την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, δηλαδή το σκεπτικό του Γενικού Δικαστηρίου ότι η νομοθετική καθιέρωση γενικού και μόνιμου μηχανισμού διαγραφής του χρέους, δεν μπορεί να στηριχθεί στο άρθρο 122, παράγραφος 2 της Συνθήκης, βάσει του οποίου το Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσχέρειες οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή σε έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του.

«Συνεπώς, το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι η καθιέρωση της αρχής της κατάστασης ανάγκης δεν μπορεί να εμπίπτει στην έννοια της ενίσχυσης την οποία χορηγεί η Ένωση, στο μέτρο που η αρχή αυτή δεν αφορά μόνον το χρέος κράτους μέλους προς την Ένωση, αλλά και τις οφειλές του κράτους αυτού προς άλλα πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (μεταξύ των οποίων και τα κράτη μέλη)».

bookmark icon
error: Content is protected !!