Γ. Κατρούγκαλος: Πρέπει να ανανεωθεί η θητεία της UNFICYP στην Κύπρο

-
68
ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ áðü ôïí õðïõñãü Ãéþñãï Êáôñïýãêáëï êáé ôïí Ãåíéêü ÄéåõèõíôÞ ôùí ÅËÔÁ ÃéÜííç Âåñßãï ãéá ôçí ÐñïãñáììáôéêÞ óýìâáóç óõìöùíÞèçêå ìåôáîý ôùí Åëëçíéêþí Ôá÷õäñïìåßùí êáé ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò, óôï ðëáßóéï õëïðïßçóçò äñÜóåùí ìå êïéíùíéêü üöåëïò, ôçí ÔåôÜñôç 5 Ïêôùâñßïõ 2016. Óôü÷ïò ôçò óõìöùíßáò áðïôåëåß ç óõíå÷Þò âåëôßùóç ôçò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí, ç äéåýñõíóç ôïõ êïéíùíéêïý äéêôýïõ óôÞñéîçò üëùí êáé éäéáßôåñá ôùí åõáßóèçôùí êïéíùíéêþí ïìÜäùí. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Με την ολοκλήρωση της συνάντησής του με την Ειδική Απεσταλμένη του Γ.Γ. ΟΗΕ για το Κυπριακό, Jane Holl Lute, ο Υπουργός εξωτερικών, Γ. Κατρούγκαλος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Επανέλαβα στην Τζ. Λουτ ότι η Ελλάδα θεωρεί το Κυπριακό ως ένα ζήτημα Διεθνούς Δικαίου και την προσήλωσή μας στην ανάγκη να υπάρχει επίλυση του Κυπριακού ζητήματος με σεβασμό στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Επίσης, ότι η Ελλάδα θέλει να συζητήσει τη διεθνή διάστασή του, δηλαδή την κατάργηση του αναχρονιστικού καθεστώτος των εγγυήσεων και την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής.

Η Ελλάδα θεωρεί ότι και οι δυο πλευρές στο νησί, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία και η τουρκοκυπριακή κοινότητα, έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητήσουν μεταξύ τους τα θέματα που τους αφορούν.

Επανέλαβα επίσης ότι πρέπει να ανανεωθεί η θητεία της UNFICYP και εν πάση περιπτώσει δεν θα πρέπει το ζήτημα αυτό να θεωρηθεί κρίσιμο για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να συνεχίσουν επί της αρχής που ανέκαθεν υποστηρίζει η Ελλάδα, δηλαδή του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, επεσήμανα ότι περιμένουμε και την υποστήριξη των ΗΕ στη προσπάθεια μας να συζητήσουμε την διεθνή διάσταση με Τουρκία».