ΑΠΟΨΗ

Πώς μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να βοηθήσει την επιχείρησή μου;

Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει την επιχείρησή μου;, Ηρακλής Γωνιάδης

Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι τόσο η προηγούμενη αναφορά μου όσο και η παρούσα δεν με καθιστούν ειδικό περί την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) την εξέλιξη της οποίας παρακολουθώ, θα αναφερθώ στις δυνατότητες και την πρακτική της αξία για μια Μικρομεσαία Επιχείρηση η οποία επένδυσε στους ανθρώπους της.

Προς τούτο είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε ότι AI (Artificial Intelligence-Τεχνητή Νοημοσύνη) αναφέρεται σε μηχανές ή συστήματα υπολογιστών που μπορούν να προσομοιώνουν διαδικασίες ανθρώπινης νοημοσύνης (συλλογιστική/λήψη αποφάσεων/επίλυση προβλημάτων) για την εκτέλεση εργασιών αντικαθιστώντας τον άνθρωπο, επεξεργαζόμενη τεράστιες ποσότητες δεδομένων ταχύτερα από αυτόν.

Αποτελεί η κορυφαία έκφανση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών η οποία αναστάτωσε τις παραγωγικές, οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις προκαλώντας αντιδράσεις οι οποίες –παρά ταύτα- δεν απέτρεψαν τη ραγδαία εξέλιξη και διαρκή βελτίωσή της. Ειδικότερα, επαναπροσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων δημιουργώντας ευκαιρίες μείωσης του κόστους καθιστώντας τες αποτελεσματικότερες στην επιδίωξη των στόχων τους, ικανοποιώντας και τους εργαζομένους -παρά τον αρχικό τους φόβο- με τον συμπληρωματικό της (επί το μάλλον) ρόλο. Φόβος ο οποίος περιορίζεται αισθητά από τη συνειδητοποίηση των κατάλληλων προφυλάξεων και των ηθικών κριτηρίων, αλλά και με τη διαμόρφωση –σε διεθνές επίπεδο- των κανόνων ασφαλούς χρήσης της.

Με το τεχνολογικό τοπίο να εξελίσσεται ταχύτατα αξίζει η προσπάθεια διερεύνησης του βαθμού στον οποίο η χρήση της αποτελεί καλή λύση για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Παρά την όποια πιθανή δυσκολία προσδιορισμού του σημείου εκκίνησης, η γνώση των πιθανών κινδύνων και των δημοφιλέστερων χρήσεών της είναι δυνατό να διασκεδάσει τις ανησυχίες του επιχειρηματία οι οποίες είναι δυνατό να αποδειχθούν μικρότερες από αυτές που προκαλεί ο στρεβλός ανταγωνισμός στη χώρα μας.

Σημαντική πηγή ανησυχίας συνιστά η προστασία του απορρήτου των δεδομένων πελατών και επιχείρησης είτε δημιουργούνται στο πλαίσιο των συναλλαγών της είτε θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Είναι ένας ορατός κίνδυνος ο οποίος επιβάλλει την αποφυγή χρήσης εργαλείων του τύπου Generative AI και την προσεκτική αναζήτηση ή αποσαφήνιση του τι διαχέουν προς το διαδικτυακό σύμπαν.

Έχοντας δυνατότητα δημιουργίας ψευδών ή μεροληπτικών αποτελεσμάτων προκαλώντας ηθικό πρόβλημα, καθιστούν αναγκαιότερο τον έλεγχό τους από έμπειρο στέλεχος. Το κόστος κτήσης ενός τέτοιου εργαλείου εκτείνεται από το «δωρεάν» μέχρι το ακριβότερο της εξατομικευμένης λύσης με προσεκτική στάθμιση της σχέσης κόστους/οφέλους. Ανησυχία προκαλεί, επίσης, ο βαθμός πολυπλοκότητας διαχείρισης και παρακολούθησής του προϋποθέτοντας την πλήρη κατανόηση του επιπέδου δυσκολίας και τις κατάλληλες δεξιότητες εφαρμογής.

Συνεπώς, για την ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτείται ο συνδυασμός ευαισθητοποίησης, λήψης κατάλληλων προφυλάξεων και υιοθέτησης ηθικών κριτηρίων χωρίς επανάπαυση στις κυβερνητικές ρυθμίσεις οι οποίες πάντα θα καθυστερούν και θα υπολείπονται των μεταλλάξεών της. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος χρήσης της εξισορροπείται από τα οφέλη στις λειτουργίες της επιχείρησης ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά της αποδεσμεύοντας, ταυτόχρονα, διανοητικό κεφάλαιο των εργαζομένων για δράσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Προβλέποντας δε, βλάβες του εξοπλισμού μειώνει το κόστος συντήρησής του διασφαλίζοντας την περαιτέρω βελτίωση της πρότασης αξίας και υποστήριξης των πελατών.

Πολλαπλά οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη

Συγκεκριμένα, η δυνατότητα επεξεργασίας τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων και αυτοματοποίησης χρονοβόρων εργασιών ρουτίνας, συνδράμει σημαντικά σε μια σειρά λειτουργιών όπως:

1. Στο μάρκετινγκ, διευκολύνοντας τη δημιουργία περιγραφής προϊόντων μέσω της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) σχεδιασμένης να παράγει νέο περιεχόμενο με τη μορφή γραπτού κειμένου ήχου, εικόνων ή βίντεο με δυνατότητα επεξεργασίας και προσαρμογής στις ανάγκες ή προτιμήσεις της επιχείρησης. Τη δημιουργία, επίσης, οπτικού περιεχομένου (μέσω του DALL-E, για παράδειγμα) σχετικά μικρού κόστους και ικανού να αναζωογονήσει τον ιστότοπο, τα ενημερωτικά δελτία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

2. Στις πωλήσεις, με εξατομικευμένες προτάσεις βάσει εποχιακών τάσεων ή ιστορικού αγορών μέσω μιας έξυπνης εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου (Customer Relationship Management-CRM), όπως και με τη δημιουργία αναφορών σχετικών με τη συμπεριφορά των πελατών και την αποδοτικότητα του ιστότοπου (ελκυστικότητα/ φιλικότητα), τη βελτίωση της εμπειρίας τους και της αποτελεσματικότητας στις πωλήσεις.

3. Στην εξυπηρέτηση πελατών, με τη βελτίωση της επικοινωνίας διευκολύνοντας τους συνεργάτες να απαντούν ταχύτερα στους πελάτες (πχ. μέσω του Grammarly) χωρίς ορθογραφικά λάθη και με το στυλ που ταιριάζει στην εικόνα της επιχείρησης. Συνδράμει, επίσης, στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη του πελάτη κατανοώντας καλύτερα το ερώτημά του και απαντώντας σε γλώσσα ικανή να καταλάβει. Οι τελευταίες εξελίξεις στα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models -LLM) τα έχουν καταστήσει φθηνότερα και ισχυρότερα.

4. Στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνοντας σήμα για την έγκαιρη ανανέωση των αποθεμάτων χρησιμοποιώντας δεδομένα πωλήσεων, τάσεων της αγοράς και εποχιακών διακυμάνσεων, αλλά και προβλέψεων μελλοντικών μοτίβων ζήτησης και δημιουργίας αυτόματων ειδοποιήσεων αναπλήρωσής τους. Επιπλέον, αξιολογεί την απόδοση του προμηθευτή (έγκαιρη παράδοση, ποιότητα προϊόντος, συμμόρφωση κλπ.), παρακολουθεί τις παραδόσεις και εντοπίζει πιθανούς κινδύνους για τη διασφάλιση ανθεκτικότητας στην αλυσίδα διευκολύνοντας, παράλληλα, τη λήψη αποφάσεων επ’ αυτών.

5. Στο ανθρώπινο δυναμικό, ελέγχοντας σε χρόνο dt τα βιογραφικά με ιδιαίτερη ακρίβεια προσδιορισμού των δεξιοτήτων που χρειάζεται η επιχείρηση όπως τα έχει εντοπίσει και δεν καλύπτονται από τους υφιστάμενους συνεργάτες. Ταυτόχρονα, βοηθά στη στοχευμένη σύνθεση προγραμμάτων κατάρτισης, στο σχεδιασμό διαδοχής και τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ταλέντων των ανθρώπων της.

6. Στην παραγωγή, με την πρόβλεψη συντηρήσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού μέσω αισθητήρων, χρόνου λειτουργίας, ιστορικού συντήρησης και αστοχιών, ελαχιστοποιώντας «νεκρούς» χρόνους και κόστος αποκατάστασης, βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής του. Η δε δυνατότητα οπτικής αναγνώρισης βελτιώνει τον ποιοτικό έλεγχο επιθεωρώντας αντικείμενα σε πραγματικό χρόνο και εντοπίζοντας ελαττώματα ή ανωμαλίες προτού τα προϊόντα φτάσουν στην αγορά.

Απαιτείται διαρκής ενημέρωση

Όντας ένα ισχυρό εργαλείο επιβάλλεται η σωστή επιλογή και η αποτελεσματική του χρήση προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία, όπως και η διαρκής ενημέρωση για τους κατά περίπτωση ισχύοντες κανονισμούς και τις νέες του δυνατότητες συνεπεία της ραγδαίας του εξέλιξης. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η αξιολόγηση της τεχνολογικής ετοιμότητας και ο κίνδυνος του «πλεονεκτήματος της πρωτιάς» στη χρήση λόγω πιθανών του αδυναμιών. Έχοντας τούτα κατά νου διευκολύνεται ο προσδιορισμός των σχετικών απαιτήσεων χρήσης της ΑΙ από τη Μικρομεσαία Επιχείρηση* ενόψει, μάλιστα, έναρξης λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας-ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προκειμένου να προχωρήσει σε μια επένδυση υψηλών προσδοκιών.

Επιμύθιο: παίρνοντας μικρά ρίσκα μαθαίνει ο επιχειρηματίας να χειρίζεται τα μεγάλα, ιδιαίτερα σε μια αγορά όπως η δική μας της οποίας «σταθερά» αποτελεί η αστάθεια που ενισχύεται περαιτέρω από τις κυβερνητικές επιλογές ή ανεπάρκειες και τις αυθαιρεσίες πολυεθνικών οι οποίες την ελέγχουν!

*Μικρομεσαία Επιχείρηση, κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται εκείνη που απασχολεί από 51 έως 250 εργαζόμενους. Με τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της χώρας μας να είναι Πολύ Μικρές (1-10 εργαζόμενοι) και Μικρές (11-50 εργαζόμενοι), άραγε πόσες θα τύχουν των προνομίων (εγγύηση δανείου/επιδότηση επιτοκίου) του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας;

Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.

Ακολουθήστε το SLpress.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι