ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στ. Γραφάκος: Η ΕΛΙΝ διαχειρίζεται ανελλιπώς λιπαντικά απόβλητα

Στ. Γραφάκος: Η ΕΛΙΝ διαχειρίζεται ανελλιπώς λιπαντικά απόβλητα, Φίλης Καϊτατζής

Ο αναπληρωτής εμπορικός διευθυντής της ΕΛΙΝ Στάθης Γραφάκος μας μίλησε για την σύγχρονη Μονάδα Ανάκτησης Ατμών της εταιρείας και τη συμμετοχή του Ομίλου στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών.

-Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρείας στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων;

Ο Όμιλος ελίν ακολουθώντας πιστά τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Οδηγίες και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον, από τον Φεβρουάριο του 2004 συμμετέχει στο εγκεκριμένο από το ΥΠ.Ε.Κ.Α. συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε (πρώην ΕΛ.ΤΕ.Π.Ε).

Στο σύνολό τους (τα αναγεννημένα λιπαντικά) διοχετεύονται στην αγορά από τους επτά πιστοποιημένους (από το κράτος) αναγεννητές, οι οποίοι πραγματοποιούν και την αναγέννησή τους. Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση από την ελίν για την αγορά τους, αλλά ούτε και στους αναγεννητές για την πώλησή τους στην ελίν. Συνολικά στην χώρα τα ανακτηθέντα από ανακύκλωση λιπαντικά που μπαίνουν πάλι στην αγορά προς χρήση αντιπροσωπεύουν το 1/3 της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης της ελληνικής αγοράς. Έτσι υπάρχει διπλή συμβολή και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην κυκλική οικονομία.

-Έχετε μετρήσιμα στοιχεία για την κυκλική οικονομία;

Δεν έχει γίνει η οικονομική αποτίμηση από την πλευρά μας, αλλά η συμμετοχή μας συμβάλλει στον εθνικό αλλά και παγκόσμιο στόχο στην βάση ότι: Για την παραγωγή κάθε χρόνο 25.000 ΜΤ (μετρικών τόνων) πρωτογενών βασικών ελαίων, απαιτείται η χρήση φυσικών πόρων, από 2.500.000 ΜΤCrudeoil (αργό πετρέλαιο).

-Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την ανακύκλωση των λιπαντικών;

Η εταιρεία μας, είναι από τα πρώτα μέλη που εντάχθηκαν στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε (πρώην ΕΛ.ΤΕ.Π.Ε) και που σήμερα αποτελείται από περίπου διακόσια μέλη-υπόχρεους διαχειριστές.
Στο συλλογικό σύστημα συλλογής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. οι συμβεβλημένοι συλλέκτες, είναι υπεύθυνοι για γεωγραφικές περιφέρειες και έχουν ως έργο τους, την συλλογή των αποβλήτων και την διάθεσή τους αποκλειστικά και μόνο σε μονάδα πιστοποιημένη από το κράτος, για την επεξεργασία-αναγέννησή τους.

Οι συλλέκτες, σε κάθε σημείο-πελάτη συλλογής προσκομίζουν αποδεικτικό-πιστοποιητικό παραλαβής και ασφαλούς διάθεσης. Η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε, με τη σειρά της, έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει αναλυτική ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς.

Το ανθρακικό αποτύπωμα

-Έχετε αποτιμήσει το ανθρακικό σας αποτύπωμα;

Η εταιρεία μας έχει ήδη ολοκληρώσει τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, για το έτος αναφοράς 2022 και στην παρούσα φάση είναι στην διαδικασία επαλήθευσης από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα επαλήθευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14064-1:2018. Η έκθεση είναι ήδη είναι έτοιμη σύμφωνα με το εργαλείο (template) υπολογισμού των εκπομπών, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ και που προτείνεται να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εκπομπών και να υποβάλλεται από τους υπόχρεους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα λειτουργήσει από τον ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής).

Η έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος περιλαμβάνει τις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope ) που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας και τις σημαντικές έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 2) που παράγονται στην εγκατάσταση (ISO 14064-1και GHG Protocol – ολοκληρωμένο λογισμικό μέτρησης, ανάλυσης και αναφοράς δεδομένων).

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου, τα νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα) υποβάλλουν, έως και την 31η Οκτωβρίου 2023, έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το έτος αναφοράς 2022. Στην έκθεση συμπεριλαμβάνονται εθελοντικοί στόχοι και δράσεις μείωσης ή αντιστάθμισης των εκπομπών.

Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η ΕΕ μέσω της Οδηγίας 98/70/ΕΚ (Fuel Quality Directive) και της Οδηγίας 2015/652/ΕΕ, απαιτεί από τους προμηθευτές καυσίμων κίνησης: Να μειώσουν την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, των καυσίμων που προμηθεύουν κατά τουλάχιστον 6% συγκριτικά με την τιμή βάσης που έχει οριστεί για το έτος 2010.

-Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ορυκτελαίων του Ομίλου είναι εξοπλισμένες με σύγχρονη Μονάδα Ανάκτησης Ατμών (VRU). Ποιο είναι το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα;

Ο μέσος βαθμός απόδοσης της Μονάδας Ανάκτησης Ατμών (VRU) εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος από 99%, ενώ επιπλέον η μέση συγκέντρωση των τελικά αποβαλλόμενων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον ατμών πτητικών οργανικών ενώσεων είναι μικρότερη των 35 g/m3, που ορίζει ως ανώτερο επιτρεπτό όριο η κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 10245/713/97). Σε όλες τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων της εταιρείας λειτουργεί Μονάδα Ανάκτησης Ατμών (VRU) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία “μέτρα και όροι” για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και την διάθεση της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων.

Η μονάδα VRU λαμβάνει σήμα πριν την έναρξη της φόρτωσης από το σύστημα ελέγχου φόρτωσης, που διαθέτει η εγκατάσταση του γεμιστηρίου Bottom Loading, προκειμένου να διευθετηθεί η ανάκτηση ατμών. Ακολούθως, η μονάδα VRU επεξεργάζεται τους ατμούς των πτητικών οργανικών ενώσεων, επιστρέφοντας την ανακτώμενη βενζίνη στην δεξαμενή αποθήκευσης από όπου προήλθε.

Να προσθέσω επίσης ότι η ελίν διαθέτει πλήρη και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την έγκαιρη κι ασφαλή μεταφορά και παράδοση των προσφερόμενων υγρών καυσίμων. Για την εκτέλεση του μεταφορικού της έργου, η ελίν χρησιμοποιεί τον σύγχρονο στόλο βυτιοφόρων οχημάτων που διαθέτει. Όλα τα βυτιοφόρα οχήματα είναι εφοδιασμένα με κάθε άδεια ή πιστοποιητικό, που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον, σημαντικό μέλημα της Διοίκησης είναι η προώθηση της οικονομικής και οικολογικής οδηγικής συμπεριφοράς, ώστε αυτή να αποτελεί τρόπο ζωής και μέρος της καθημερινότητας κάθε οδηγού.

Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.

Ακολουθήστε το SLpress.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι